Cysylltwch â ni
Cym | Eng

News

Yr hyn mae plant yn ei ddweud am chwarae yng Nghymru 2022

Date

12.09.2023

Category

News

Archwiliwch

Yn ein hadroddiad ymchwil newydd, Yr hyn mae plant yn ei ddweud am chwarae yng Nghymru 2022, mae bron i 7,000 o blant ac arddegwyr yn dweud wrthym pa mor fodlon ydyn nhw gyda eu cyfleoedd i chwarae yn eu hardal leol.

Wedi ei ysgrifennu gan Dr David Dallimore, ymgynghorydd ymchwil sy’n arbenigo mewn chwarae a gofal plant y blynyddoedd cynnar, mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno darlun o fodlonrwydd chwarae plant yng Nghymru yn 2022. Ond, yn bwysicach fyth, mae’n darparu cyfle i leisiau plant ac arddegwyr gael eu clywed, gan danlinellu:

  • pwysigrwydd chwarae yn eu bywydau
  • yr hyn sy’n dda a’r hyn sydd ddim cystal am y cyfleoedd chwarae yn eu hardal leol
  • pa mor fodlon ydyn nhw gyda phryd, sut a ble y gallant chwarae.

Mae’r adroddiad yn cynnwys canfyddiadau am fodlonrwydd plant ac arddegwyr gyda’r amser, lle a chaniatâd sydd ganddynt i chwarae, yn ogystal ag effaith COVID-19 ar eu cyfleoedd i chwarae. I bwysleisio lleisiau plant drwy’r adroddiad, mae’n cynnwys sylwadau craff gan blant ac arddegwyr o bob oed o bob cwr o Gymru.

Mae’r rhan fwyaf o blant ac arddegwyr ar draws Cymru wedi dweud wrthym, pan maent yn cael caniatâd i fynd allan, yn teimlo’n ddiogel, ac yn gallu chwarae yn y mannau ble maent am chwarae, mae’r mwyafrif yn hapus gyda’r dewis o fannau chwarae. Fodd bynnag, mae ambell grŵp o blant ac arddegwyr yn sefyll allan yn eu hadrodd am lefel bodlonrwydd isel gyda’u cyfleoedd chwarae. Mae’r rhain yn cynnwys plant ac arddegwyr anabl a phlant ac arddegwyr o leiafrifoedd ethnig.

Yn 2022, gofynnodd Chwarae Cymru i awdurdodau lleol yng Nghymru rannu canlyniadau eu Harolygon Bodlonrwydd Chwarae. Mae awdurdodau lleol yn defnyddio’r arolwg hwn i ymgynghori â phlant ac arddegwyr fel rhan o’u Asesiadau Digonolrwydd Chwarae. O’r 22 awdurdod lleol, ymatebodd 17 a llwyddodd 15 i ddarparu data dienw ar ffurf y gellid ei ddadansoddi.

Diolch i’n holl batneriaid mewn awdurdodau lleol weithiodd gyda ni i gynllunio, casglu, coladu a rhannu’r data. Mae cael arolwg safonedig sydd bellach yn cael ei ddefnyddio gan y mwyafrif o awdurdodau lleol yn golygu y gallwn gofnodi lleisiau plant ac arddegwyr yn ddibynadwy, a hynny o bob cwr o’r wlad.

Lawrlwytho Yr hyn mae plant yn ei ddweud am chwarae yng Nghymru

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors