Cysylltwch â ni
Cym | Eng

News

Pwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn yn cyhoeddi canfyddiadau y DU

Date

29.06.2023

Category

News

Archwiliwch

Mae Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn wedi cyhoeddi ei ganfyddiadau diweddaraf am weithrediad y DU o hawliau plant.

Cyhoeddwyd y canfyddiadau mewn ymateb i ddiweddariad y DU ar ei weithrediad o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). Mae’r adroddiad yn cynnwys prif bryderon ac argymhellion y Pwyllgor ynghylch cynnydd y DU, yn ogystal â nodi agweddau positif.

Mae’r adroddiad yn cynnwys pedwar argymhelliad mewn perthynas â hawl plant i chwarae, sy’n cael ei gynnwys yn Erthygl 31 y Confensiwn:

  • datblygu strategaeth, gydag adnoddau digonol, sy’n anelu at sicrhau hawl plant i orffwys, hamdden ac adloniant, gan gynnwys chwarae am ddim yn yr awyr agored
  • integreiddio hawl plant i chwarae i gwricwla’r ysgol a sicrhau bod plant yn cael digon o amser i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae a hamdden sy’n gynhwysol ac yn briodol i’w hoedran
  • cryfhau mesurau i sicrhau bod pob plentyn, gan gynnwys plant ag anableddau, plant ifanc, plant mewn ardaloedd gwledig a phlant o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol difreintiedig, yn cael mynediad i fannau chwarae awyr agored cyhoeddus hygyrch a diogel
  • cynnwys plant mewn penderfyniadau ynghylch prosesau cynllunio trefol, gan gynnwys trafnidiaeth gyhoeddus, ac wrth ddatblygu mannau chwarae i blant.

Dywedodd Cyfarwyddwraig Gynorthwyol Chwarae Cymru, Marianne Mannello:

‘Mae Chwarae Cymru yn croesawu canfyddiadau Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Rydym yn falch o weld argymhellion y Pwyllgor yn pwysleisio’r angen i ddarparu adnoddau ar gyfer chwarae, ystyried chwarae mewn ysgolion, mynd i’r afael â materion mynediad i bob plentyn a chynnwys plant mewn prosesau cynllunio.

Mae’r argymhellion hyn yn ymateb i faterion a godwyd yn adroddiad Cyflwr Hawliau Plant Cymru yn 2022 i’r Pwyllgor gan Grŵp Monitro CCUHP Cymru, y mae Chwarae Cymru’n aelod ohono. Mae’r argymhellion hefyd yn cyd-fynd â’r rhai a nodwyd yn adroddiad grŵp llywio yr Adolygiad Gweinidogol o Gyfleoedd Chwarae, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2023 ac sy’n cael ei ystyried ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru.’

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors