Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Cyhoeddiadau Chwarae Cymru 2022

Date

19.12.2022

Category

Newyddion

Archwiliwch

Yn ystod 2022 rydym wedi cynhyrchu a dosbarthu amrywiaeth o gyhoeddiadau newydd i gefnogi a hysbysu’r rheiny sydd â diddordeb mewn, neu gyfrifoldeb am chwarae plant. Dyma grynodeb o’r cyhoeddiadau – mae’r rhan fwyaf ohonynt ar gael i’w lawrlwytho am ddim.

Cylchgrawn Chwarae dros Gymru

Chwarae er lles
Rhifyn 58 (Gaeaf 2021)

Mae’r rhifyn hwn yn tynnu sylw at sut mae cyfleoedd i chwarae’n cyfrannu at les plant. Mae’n cynnwys erthyglau fel ‘Agor strydoedd ar gyfer chwarae, iechyd a lles’, ac ‘Ymchwil lles gyda phlant yng Nghymru’ gan Mustafa Rasheed.

Lawrlwytho | Gweld ar-lein

Chwarae a lle
Rhifyn 59 (Gwanwyn 2022)

Mae’r rhifyn hwn yn tynnu sylw at sut all mynediad i ofod a’r modd y caiff ei drefnu, gefnogi mwy o blant i chwarae yn eu cymdogaethau. Mae’n cynnwys erthyglau fel ‘Anghenion chwarae plant yn eu harddegau a pham y dylem falio’ gan Claire Edwards, a ‘Creu lle i ferched’ gan Susannah Walker.

Lawrlwytho | Gweld ar-lein

Cadwch lygaid am rifyn Gaeaf 2022 a fydd yn cael ei gyhoeddi yn fuan yn y flwyddyn newydd.

Llyfr stori

Hwyl ar iard yr ysgol
I ddathlu Diwrnod Byd-eang y Plant ar 20 Tachwedd 2022, fe wnaethom lansio llyfr stori newydd am hawl plant i chwarae.

Mae Hwyl ar iard yr ysgol yn adrodd stori un o adegau pwysicaf y diwrnod ysgol i lawer o blant – amser chwarae.

Mae’r stori amserol hon yn ei hatgoffa’n wych sut all pob oedolyn ym mywydau plant un ai gefnogi neu rwystro’r hawl i chwarae. Mae’n crynhoi pwysigrwydd oedolion ac amgylcheddau cefnogol a goddefgar wrth helpu plant i gyflawni eu hawl i chwarae.

Sut alla i gael copi o Hwyl ar iard yr ysgol
Os hoffech chi dderbyn copi yn rhad ac am ddim mae’n rhaid i chi:

  1. Fod yn byw neu’n gweithio yng Nghymru
  2. Cofrestru i’n rhestr bostio
  3. Rannu eich manylion, gan gynnwys cyfeiriad postio, trwy ebost.

Taflen wybodaeth

Yr Arolwg Bodlonrwydd Chwarae: Canllaw i’w ddefnyddio’n lleol
Mae’r canllaw hwn, sydd wedi ei ysgrifennu gan David Dallimore, wedi ei greu i gynorthwyo swyddogion awdurdodau lleol i ymgynghori â phlant fel rhan o’u gofynion Dyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae. Mae’n amlinellu arfer da wrth gynllunio, paratoi a defnyddio’r arolwg, ac mae’n darparu arweiniad ar gasglu, prosesu a chyflawni dadansoddiadau syml o’r data.

Lawrlwytho | Gweld ar-lein

Ymchwil

Astudiaeth Gweithlu Chwarae Cymru 2021
Mae Astudiaeth Gweithlu Chwarae Cymru 2021 yn cynnig dealltwriaeth o’r gweithlu chwarae yng Nghymru. Mae’n canolbwyntio ar dri maes sy’n gorgyffwrdd: strategol, cysylltiadau rhwng y strategol ac ymarfer a’r gweithlu chwarae ei hun. Comisiynodd Chwarae Cymru Dr Pete King a Dr Justine Howard o Brifysgol Abertawe i gynnal yr astudiaeth chwe mis rhwng mis Mehefin a mis Rhagfyr 2021.

Lawrlwytho

Canllaw

Cymwysterau gwaith chwarae yng Nghymru
Mae’r canllaw byr hwn ar gyfer gweithwyr chwarae, cyflogwyr a rheolwyr. Mae’n rhoi trosolwg o ba gymwysterau gwaith chwarae sydd ar gael yng Nghymru a beth yw’r gofynion cyfreithiol ar gyfer gweithwyr chwarae a rheolwyr.

Lawrlwytho | Gweld ar-lein

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors