Cym | Eng

Digwyddiad arall

Ymwybyddiaeth o Niwroamrywiaeth mewn Plant a Phobl Ifanc

Dyddiad

17/09/2024

Amser

09:30am - 4:30pm

Pris (aelod)

£98

Pris (ddim yn aelod)

£98

Trefnydd

Plant yng Nghymru

Lleoliad

Ar-lein

Nod yr hyfforddiant undydd hwn yw galluogi staff rheng flaen sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i gael dealltwriaeth gadarn o niwroamrywiaeth. Bydd gan y cyfranogwyr werthfawrogiad o’i wahanol gyflwyniadau sy’n effeithio ar asesu a diagnosis plant a phobl ifanc yn ogystal â dealltwriaeth o risgiau byd-eang sy’n gysylltiedig â niwroamrywiaeth.

Nod yr hyfforddwr yw i’r cyfranogwyr symud i ffwrdd o ffocws un lens ac i gyfranogwyr weld y plentyn/person ifanc cyfan fel y gallant weithio’n optimaidd gyda gwasanaethau eraill.

Canlyniadau dysgu:

 • beth yw niwroamrywiaeth?
 • beth yw niwroddargyfeirio?
 • beth yw geneteg a chyffredinolrwydd?
 • beth yw proffil pigog?
 • cyflyrau sy’n cyd-ddigwydd, megis ADHD ac awtistiaeth
 • blynyddoedd cynnar: pryderon rhieni
 • cyswllt o ganlyniadau gwael gyda nodi a chymorth hwyr
 • cysylltiad ag anhwylderau iechyd meddwl
 • rhieni, niwroamrywiaeth, iechyd meddwl a thrawma
 • labeli diagnostig yn erbyn dull a arweinir gan anghenion. (model meddygol yn erbyn model bioseicogymdeithasol)
 • dulliau sy’n canolbwyntio ar berthnasoedd a chryfder
 • arferion cynhwysol – cymorth cyffredinol
 • technegau cydreoleiddio a rheoleiddio yn y cartref a’r ysgol
 • ‘meltdowns ‘yn erbyn ‘tantrums’
 • niwroamrywiaeth a’r dull system gyfan, ymagwedd ysgol gyfan, Diwygio ADY a Chwricwlwm i Gymru.

Pwy ddylai fynychu?

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at staff rheng flaen sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc niwrowahanol a’u teuluoedd, sydd eisiau gwella eu sgiliau a’u gwybodaeth i gynyddu eu hyder wrth adnabod, cysylltu, cefnogi a chyfeirio er mwyn gwella canlyniadau i deuluoedd.

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors